Algemene Voorwaarden

Hieronder staan de inschrijfvoorwaarden voor de te volgen opleidingen bij Grip5.

Artikel 1 – Definities

Inschrijving: Een door de cursist ingestuurde en door Grip5 bevestigde aanmelding voor afname van en/of deelname aan een opleiding waarmee sprake is van overeenkomst tussen cursist en Grip5. 

Aanmelddatum: De datum waarop de cursist zich heeft ingeschreven voor een opleiding. 

Aanvangsdatum: De datum waarop de studie gestart is. 

Studieduur: Is de duur van de opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie. 

Datum einde opleiding: Datum waarop de serviceduur is afgelopen. 

Opleidingsinformatie: Informatie over de opleiding zoals gepubliceerd op www.Grip5.nl en op www.traumaopleiding.com 

Cursist: Particulier of bedrijf die bij Grip5 een of meerdere opleidingen afneemt. 

Cursist: natuurlijk persoon die opleiding volgt. 

Opleidingsmateriaal: leerstof, materialen en aanverwante Artikelen ten behoeve van (het volgen van) een opleiding. 

Traumaopleiding: een door GRIP5 verzorgde opleiding, training, cursus, studie of workshop welke (deels) thuis en/of (deels) klassikaal gevolgd kan worden.

Artikel 2 – Aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Opleiding en/of van het Opleidingsmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de Opleiding.

Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens: wanneer de Opleiding start; de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen; de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen; de wijze van betaling.

Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst tussen cursist en GRIP5 nadrukkelijk bekendgemaakt aan de cursist en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van GRIP5. De Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle overeenkomsten die GRIP5 met de cursist sluit. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 3 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:  de identiteit en het adres van GRIP5, inclusief het bezoekadres; het recht van de cursist de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig Artikel 7.

Artikel 3 – Overeenkomst

Door in te schrijven voor de opleiding gaat de cursist met Grip5 een overeenkomst aan voor de studieduur en verklaart de cursist zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld. Mochten er voor de gekozen opleiding nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie.

De overeenkomst komt tot stand zodra aanvaarding van het aanbod door de cursist GRIP5 heeft bereikt en GRIP5 de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging vind direct na inschrijving per e-mail plaats.

Bij inschrijving verbindt de cursist zich aan GRIP5 voor de duur van de gehele opleiding en verwacht Grip5 van de cursist dat deze met volle inzet aan de opleiding deelneemt. Daar staat tegenover dat Grip5 een opleiding door ervaringsdocenten biedt. Grip5 zal aangeven wat van de cursist wordt verwacht en haar uiterste best doen om de cursist de opleiding met goed gevolg te laten afronden.

Artikel 4 – Aanvullende gegevens

 • Bij inschrijving verplicht de cursist zich tot het leveren van een aantal wettelijk vereiste, aanvullende gegevens. Binnen 30 dagen levert cursist de volgende gegevens: 
  Kopie van de door GRIP5 goedgekeurde diploma(‘s);
 • Persoonsgebonden nummer (PGN) dit kan zijn een BSN nummer of onderwijsnummer en
 • Een bevestiging van akkoord onderwijs door Grip5.

Als de gegevens niet tijdig en/of compleet zijn aangeleverd of niet aan de voor de betreffende opleiding geldende eisen voldoet, kan de cursist op enig moment niet (verder) studeren en niet deelnemen aan examens.

Artikel 5 – Prijs

De kosten van de Opleiding, de betalingswijze, het eventueel aantal betalingstermijnen, inschrijfgeld, examengeld en andere eventueel bijkomende kosten staan vermeld in de opleidingsinformatie.

Alle door GRIP5 genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Artikel 6 – Betaling

De cursist is van rechtswege in verzuim zonder dat aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. GRIP5 stuurt de cursist daarop een betalingsherinnering, waarna de cursist binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de cursist ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan GRIP5 bij de cursist de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.

Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de cursist. De vergoeding voor deze incassokosten bedraagt maximaal 15% van het door de cursist verschuldigde bedrag.

Cursisten blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met Grip5 voorkomen. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Indien de cursist de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand (dus bij ondertekening van beide partijen) is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).

De cursist maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post, fax of e-mail een ondubbelzinnige verklaring sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden.

Na ontvangst van verzoek tot ontbinding door Grip5 heeft de cursist nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen artikelen, waaronder opleidingsmateriaal voldoende gefrankeerd te retourneren. GRIP5 betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na het retour ontvangen van toegezonden opleidingsmateriaal.

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de artikelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert Grip5 de retourzending niet en is de cursist verplicht de opleiding af te nemen dan wel een door Grip5 te bepalen waardevermindering te vergoeden.

Artikel 8 – Gevolgen niet nakomen verplichtingen

Als de cursist een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is Grip5 gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.

De gevolgen van het onderbreken van de opleiding zijn voor rekening en risico van de Cursist. Deze gevolgen zijn onder andere: De toegang tot de digitale leeromgeving wordt ontzegd, opleidingsmateriaal of updates daarvan niet meer beschikbaar gesteld, de docentbegeleiding wordt stopgezet en er kunnen geen examens worden afgelegd.

De studie loopt vertraging op wat tot gevolg kan hebben dat de opleiding niet meer (geheel) aansluit op het examen of dat er geen examen meer kan worden afgelegd en de studie niet afgerond kan worden met een diploma.

 • Bij beëindiging van de opleiding als bedoeld in lid 1 geldt het volgende: 
  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft Grip5 geen verplichtingen meer richting de Cursist.
 • Als beëindiging van de opleiding als bedoeld in lid 1 voortijdig is, zijn de voorwaarden van Artikel 12 van toepassing.
 • De beëindigde opleiding kan niet worden hervat. Een Cursist die de opleiding wil vervolgen zal zich opnieuw moeten inschrijven.
 • Het in verzuim zijn door de Cursist betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen de Cursist en Grip5 is beëindigd.

Artikel 9 – Modules

De traumaopleiding bestaat uit meerdere modules. De  leerstof, docentbegeleiding, examinering en alle overige studiefaciliteiten voor een module worden beschikbaar gesteld nadat deze is geactiveerd.

Alle modules moeten geactiveerd en afgerond zijn binnen de voor de opleiding geldende serviceduur, voor het doen van het examen.

Artikel 10 – Examen

Bij deze opleiding maken examens een integraal onderdeel uit van de opleiding. De kosten van deze examens zijn onlosmakelijk verbonden aan de kosten van de opleiding. Voor de traumaopleiding geldt dat het examenbedrag reeds in het cursusbedrag verwerkt is.

 • Cursisten hebben het recht om aan examens deel te nemen indien: 
  Cursist zich tijdig heeft aangemeld voor deelname aan het examen
 • Tijdig voldaan is aan de betalingsverplichting(en)
 • Voldaan is aan eventuele toelatingseisen, welke vermeld staan in de Opleidingsinformatie

Indien een examen niet gehaald wordt, kan de cursist zich opgeven voor een herkansing. Hiervoor wordt additioneel examengeld in rekening gebracht.

Het niet deelnemen aan een of meerdere examens resulteert niet in restitutie van het vooraf in rekening gebrachte examengeld.

Voor het examen geldt toelatingseisen en is reeds hierboven benoemd.

Artikel 12 – Voortijdig beëindigen van de Opleiding

Voor de traumaopleiding van Grip5 geldt dat de cursist zich verbindt voor de gehele studieduur van de opleiding.

De cursist kan 14 dagen, na bevestiging van deelname, middels het herroepingsrecht de opleiding voortijdig beeindigen en zullen alle reeds betaalde bedragen teruggestort worden.

Indien de cursist later dan 14 dagen na bevestiging van deelname de opleiding beeindigd, dan zijn de volgende zaken van toepassing: 

 • Lesgeld en eventueel examengeld is ook verschuldigd voor de duur van de opzegtermijn.
 • De volledige cursusprijs wordt naar ratio per trainingsdag inclusief de dagen in de 1 maandelijkse opzegtermijn berekend
 • Indien de cursist halverwege de traumopleiding stopt, dan is de cursist het volledige cursusgeld verschuldigd (50% van opleidingsdagen + examendag + extra examendagen)
 • Indien de cursist na minder dan 25% van de opleidingsdagen + examendag + extra examendagen stopt, dan zal zij alleen de gevolgde dagen betalen incl. examendag en 2 extra examendagen
 • Een eventueel door de cursist te veel betaald bedrag zal automatisch op de rekening van de cursist teruggestort worden.
 • Het terugsturen van studiemateriaal ontslaat de cursist niet van de betalingsverplichting.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op door Grip5 geproduceerd studiemateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij Grip5.

Gebruik van studiemateriaal en toegang tot de digitale leeromgeving GRIP5 anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

Indien hier geen gehoor aan gegeven wordt, dan is de cursist aansprakelijk en zal hier een boete van 10.000euro per incident voor gefactureerd worden.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Grip5 is beperkt tot maximaal het door de Cursist betaalde lesgeld en examengeld.

Grip5 behoudt zich het recht voor de Cursist in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Cursisten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de opleiding.

Grip5 is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventueel via Grip5 bij derden aangeschafte instrumenten en/of extra accessoires.

Al het GRIP5 opleidingsmateriaal, de brochures dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met de opleiding, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door GRIP5 ontwikkeld en/of samengesteld. GRIP5 is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het opleidingsmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de opleiding, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Grip5.

Artikel 16 – Privacy / Wet Bescherming Persoonsgegevens

De door de cursist verstrekte gegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van Grip5. Deze gegevens worden intern verwerkt en gebruikt voor een verantwoord cursistenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van cursisten en het toesturen van opleidingsmateriaal en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie.

Grip5 kan om de volgende redenen gegevens aan derden verstrekken:
Aan personen die direct betrokken zijn bij de begeleiding van cursisten, zoals coaches of docenten.

Cursisten beschikken over het recht van toegang tot en verbetering van hun persoonlijke gegevens. Grip5 houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Cursisten die geen informatie meer van ons willen ontvangen, kunnen dat schriftelijk meedelen.

Grip5 en namens haar derden, gebruikt cookies om bezoekgegevens bij te houden. Dit doen wij om de inrichting van onze site te optimaliseren en het gebruiksgemak te vergroten, zoals bij het inloggen. Het accepteren van cookies kan in de browser uitgeschakeld worden. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Geaccepteerde cookies zullen onbeperkt op de computer van de cursist opgeslagen blijven.

Artikel 17 – Wijziging Algemene Voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door GRIP5 worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van Grip5.