Privacy Statement

GRIP5 respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar cursisten. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken is vastgelegd conform de AVG.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is GRIP5, gevestigd op de Tigrisstraat 61, 1448CR in Purmerend.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct iets over een persoon zeggen en op een bepaalde manier herleidbaar zijn tot een persoon.

Je deelt persoonsgegevens met ons als je cursist bij ons bent, als je informatie bij ons opvraagt of als je contact met ons hebt. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, je telefoonnummer, je e-mailadres of het IP-adres van je computer. Maar ook je vooropleidingsgegevens en studieresultaten zijn persoonsgegevens. Het gaat om alle gegevens die we met jou in verband kunnen brengen.

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Hieronder lees je welke gegevens we verzamelen en voor welk doel we dat doen. Voor deze doelen geldt dat verstrekking en verwerking van je persoonsgegevens verplicht zijn omdat we je anders niet kunnen inschrijven of het onderwijs kunnen leveren dat we beloven en bij inschrijving met je overeengekomen zijn. Deze verplichting geldt natuurlijk niet voor doelen waarvoor we je apart om toestemming vragen.

Onderwijs leveren

Om je goed onderwijs te kunnen bieden verzamelen en verwerken we persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van een inzendopgave of het afnemen van een examen. Hieronder lichten we dat verder toe.

Onderwijs bieden

Je hebt als cursist nogal wat interactie met ons. Je wordt als cursist geregistreerd, je boekt examens en lesdagen, je stuurt huiswerk in dat wij vervolgens beoordelen en we registreren en verstrekken diploma’s. We doen dit om jou als cursist te kunnen begeleiden en daarmee de overeenkomst die we met jou gesloten hebben te kunnen uitvoeren. Daarnaast verplicht de wet ons een aantal persoonsgegevens te verzamelen en/of te verwerken.

Uitwisseling van gegevens

We werken veel samen met NIKTA. Bijvoorbeeld voor het afnemen van examens en de certificering van de opleiding. We doen dit vooral om waar te maken wat we beloven en ook overeengekomen zijn.

Borging van kwaliteit

Het onderwijs dat wij bieden staat onder streng toezicht. En terecht, want er gaan nogal wat uren in een studie zitten en dan moet het wel kloppen. Voor de verantwoording en borging van onze kwaliteit worden persoonsgegevens uitgewisseld met commissies zoals bijvoorbeeld examencommissies die toetsen of de kwaliteit van het hele proces in orde is.

We doen dit omdat we zeker willen weten dat onze opleidingen de kwaliteit bieden die we nastreven. 

Welke gegevens verwerken we?

Op de eerste plaats verwerken we je contactgegevens. Denk daarbij aan je naam, adres, woonplaats, geboortedatum en e-mail adres.

Daarnaast kan het voor jouw opleiding noodzakelijk zijn om bepaalde aanvullende gegevens aan te leveren. Denk daarbij aan je geboorteplaats, volledige voornamen, meisjesnaam, eerdere diploma’s of BSN nummer. In uitzonderlijke gevallen verwerken we ook medische gegevens, bijvoorbeeld om een examen(locatie) geschikt te maken voor jouw deelname aan een examen.

In het kader van je studie verwerken we ook persoonsgegevens. Denk daarbij aan scores, cijfers, waarderingen, aan jou gegeven feedback op inzendopgaven, cijferlijsten en diploma’s.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We hebben een bewaarplicht met betrekking tot persoons-, examen- en diplomagegevens van cursisten. Deels valt dit onder de Archiefwet en deels onder andere wetgeving zoals onderwijswetgeving, WEB en WHW. Ook na de looptijd van je overeenkomst bewaren de wettelijk verplichte gegevens. Zo bewaren we gemaakt examenwerk in ieder geval nog 2 jaar na diplomering. Afgegeven diplomagegevens worden minimaal 50 jaar bewaard en kunnen ook opgevraagd worden bij NIKTA.

Administratie verzorgen

Als je cursist bij ons wordt verzamelen en verwerken we gegevens die administratief van aard zijn. Dat zijn bijvoorbeeld NAW-gegevens en betaalgegevens. Hieronder lichten we dit toe.

Inschrijven

Als je je bij ons inschrijft leggen we persoonsgegevens vast en verwerken we die ook. Denk daarbij aan NAW-gegevens, betaalgegevens (zoals je IBAN bankrekening nummer) en allerlei zaken die betrekking hebben op de opleiding. Gedurende de opleiding kunnen er veranderingen plaats vinden. Als je bijvoorbeeld verhuist, zullen we je adresgegevens muteren.

Gedurende je studie kunnen er ook persoonsgegevens toegevoegd worden, bijvoorbeeld door de contacten die we met elkaar hebben. Zo maken we een notitie als je contact met ons hebt. Ook leggen we de correspondentie die je van ons ontvangt vast.

We doen dit om jou als klant te kunnen bedienen en het onderwijs te bieden dat we afgesproken hebben. Oftewel: om de overeenkomst die we met je gesloten hebben te kunnen uitvoeren.

Facturatie

Als je klant bij ons bent ontvang je facturen en houden we bij of en wanneer je deze betaald hebt. En mocht na vele herinneringen betaling uitblijven, dan zullen we een aantal persoonsgegevens overdragen aan een derde partij, zoals een incassobureau om alsnog de betaling te regelen.

We doen dit omdat je, wanneer je klant bij ons wordt, zult moeten betalen voor de producten en diensten die wij leveren. Het is een noodzakelijk deel van de overeenkomst die we met elkaar gesloten hebben.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens voor (financieel-) administratieve doeleinden maximaal 7 jaar en voor openstaande vorderingen maximaal 5 jaar na de laatst verstuurde aanmaning. Indien een rechter uitspraak heeft gedaan (vonnis) op een openstaande vordering, dan bewaren we je gegevens 20 jaar.

Toestemming voor gebruik

Bij het aanvragen van informatiemateriaal of het doen van een test vragen we aan je of we je persoonsgegevens voor bovenstaand doel mogen gebruiken. Je toestemming kun je te allen tijde weer intrekken.

Welke gegevens verwerken we?

We verwerken je voornaam, achternaam, geslacht, e-mail adres, postcode, adres, woonplaats en land. Als je namens een bedrijf informatie bij ons opvraagt verwerken we ook de naam van het bedrijf waar je werkt.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Na het doen van een (nieuwe) aanvraag zullen we je persoonsgegevens voor marketing doeleinden maximaal 5 jaar bewaren.

Jouw privacyrechten

Je gegevens zijn van jou en daarom heb je een flink aantal rechten. Zo heb je het recht ons bijvoorbeeld te vragen je adresgegevens te wijzigen. Hieronder zie je welke rechten je hebt met een verwijzing naar de Autoriteit Persoonsgegevens voor een toelichting:

  • Recht op inzage
  • Recht op rectificatie en aanvulling
  • Recht op een menselijke blik
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Recht op data portabiliteit
  • Recht op vergetelheid
  • Recht van bezwaar

Uitoefenen van je rechten

Wanneer je een van je rechten wilt uitoefenen kun je gebruik maken van het mailadres: info@traumaopleiding.com Je zult van ons een ontvangstbevestiging ontvangen waarna we het verzoek in behandeling zullen nemen. Je kunt alleen een verzoek indienen voor jezelf. Verzoeken van derden worden niet in behandeling genomen (je kunt dus niet voor een ander om bijvoorbeeld inzage vragen).

Onze reactie

Uiterlijk één maand na ontvangst van je verzoek zal je van ons een reactie ontvangen. Mocht het verzoek erg complex zijn, dan kan het voorkomen dat we op dat moment nog geen (compleet) antwoord voor je hebben. We zullen je dan laten weten dat het langer gaat duren. In elk geval ontvang je binnen 3 maanden onze definitieve reactie.